Egzamin ósmoklasisty: Rozmowa z Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu – Panem Wojciechem Małeckim

18.12.2017

Egzamin ósmoklasisty zastąpi w roku szkolnym 2018/2019 dotychczasowy egzamin gimnazjalny. Pod względem przebiegu egzaminu nowy test będzie różnił się zasadniczo od egzaminu, do którego obecnie przystępują uczniowie 3-klasy gimnazjum?

 

Egzamin ósmoklasisty będzie miał strukturę podobną do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie kończący ośmioklasową szkołę będą pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Tak będzie w latach 2019, 2020 i 2021. Od roku szkolnego 2022  dojdzie jeden egzamin z przedmiotu wybranego spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia. Zakres egzaminów odpowiada podstawie programowej, w zgodzie z którą uczą się uczniowie szkół podstawowych. Wszystkie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty (wraz z przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami) znaleźć można w informatorach o egzaminie. Informatory zostały zamieszczone na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Na jakie elementy, w nowym egzaminie, zostanie położony większy nacisk?

Trudno wskazać pojedyncze elementy. Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów, albo innymi słowy umiejętności korzystania z wiedzy w konkretnych sytuacjach formułowanych w zadaniach. Oceniana będzie tak poprawność merytoryczna wypowiedzi (rozwiązania zadania), jak i poprawność formalna (np. błędy językowe, błędy w obliczeniach), komunikatywność, a w języku polskim także korzystanie z tekstów (przede wszystkim z lektur). Ważne jest przygotowanie całościowe, dzięki któremu można rozwiązywać zadania złożone i problemy, a nie odpowiadać na proste pytania, sięgając jedynie do zapamiętanej wiedzy.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzaminu, podobnie jak egzaminu gimnazjalnego, nie można nie zdać, gdyż nie został określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien w nim uzyskać. Wynik egzaminu nie ma też wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jak więc otoczenie (szkoła, rodzice) mogą skutecznie zmotywować ucznia do nauki do egzaminu?

Najważniejsza jest motywacja wewnętrzna – uczę się, gdyż chcę wiedzieć i umieć więcej, chcę rozumieć świat w którym żyję, chcę być lepiej przygotowany do dalszego uczenia się. Wiemy jednak, że liczą się też korzyści z podejmowanych działań i ich efektów  – w tym przypadku z dobrych wyników egzaminów. Dzięki dobrym wynikom łatwiej znaleźć się w wybranej szkole. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uwzględniane są bowiem w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szkoły znają metody skutecznego motywowania dostosowane do uczniów, z którymi pracują. Pozostawmy więc szkołom (dobrze współpracującym z rodzicami) wybór i realizowanie najbardziej skutecznych metod motywowania.

Jak pomóc dziecku w uświadomieniu sobie, że oto zbliża się moment, w którym przyjdzie mu dokonać pierwszego – kluczowego dla dalszego kształcenia – wyboru?

Egzamin można uznać za ważne zdarzenie w życiu dziewczyny czy chłopca. Nie nazwałbym jednak egzaminu „momentem”. To prawda, że sam egzamin trwa jedynie 120 minut (albo mniej). Ale przygotowania do niego są długie i nie powinny być czymś wyodrębnionym z procesu kształcenia (czyli po prostu lekcji i innych zajęć). Właśnie spełnianie codziennych wymagań i to spełnianie ze zrozumieniem – czemu uzyskana wiedza może służyć – jest najważniejsze. Warto zatem uświadamiać sobie istotę samego uczenia się. Mianowicie, że poprzez uczenie się na każdej lekcji, a także poprzez uczenie się w domu i przy wszystkich okazjach (np. w czasie wycieczki, pobytu w teatrze, muzeum czy w czasie przeglądania internetu) realizowane są wszystkie cele związane z kształceniem się. To dzielenie się nauczycieli i rodziców z dziećmi wiedzą może mieć kluczowe znaczenie dla motywowania i skutecznej edukacji.

Czy psychiczne przygotowanie ucznia do egzaminu to zadanie bardziej dla rodziców, a może jest takim samym wyzwaniem dla szkół?

Wybór drogi dalszego kształcenia, to długi proces. Psychiczne przygotowanie może polegać między innymi na uświadamianiu dojrzewania, na wzmacnianiu samodzielności, na budowaniu odpowiedzialności za samego siebie. Jest to oczywiście naturalne zadanie rodziców, także ich odpowiedzialność. Szkoła pomaga w przygotowaniu do podjęcia decyzji, dysponuje tu wieloma instrumentami. Najlepiej, jeśli przy tym szkoła i rodzice porozumiewają się. Jeszcze lepiej, jeśli współpracują i zgodnie wspomagają dzieci.

Jak wygląda praca Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu nad wdrażaniem reform w życie?

Nasza komisja nad przygotowaniem egzaminu ósmoklasisty pracuje już od dłuższego czasu. Przygotowaliśmy (wspólnie z CKE i innymi komisjami okręgowymi) informatory egzaminacyjne, pracujemy nad tworzeniem zadań (to długi i trudny proces). Już niedługo ukażą się (opublikuje je CKE) przykładowe arkusze egzaminacyjne, jesienią przyszłego roku przewidujemy próbny egzamin. W kolejnych miesiącach będzie ukazywało się wiele materiałów informacyjnych.

Jak wygląda współpraca szkół, nauczycieli, wreszcie – rodziców z OKE Wrocław w zakresie przygotowań m.in. do wspomnianego egzaminu?

OKE we Wrocławiu współpracuje przede wszystkim z dyrektorami szkół. Przekazujemy dyrektorom niezbędne informacje, uczymy organizować egzaminy. Spotykamy się nie tak często, ale mamy codzienny kontakt, dzięki dedykowanemu serwisowi poprzez naszą stronę internetową, wiele rozmawiamy przez telefon. Z nauczycielami kontaktujemy się głównie poprzez dyrektorów. Współpracę z  rodzicami najlepiej realizują także dyrektorzy.

 

Rozmawiał Rafał Różewicz

 

Zobacz także